Mebmers

MATSUI Toru, Ph.D., Professor

 

 

Since Apr. 2019

 

Master course

Sika REN

 

Toshihiko YOSHIMI

 

Senior

Hiroko YAMAMOTO

Shunpei SUZUKI

Miyu KAWADA

Kohei USHIO

Ryotaro KIKUCHI

Nako TANIMURA

Naoki SOMEYA

Mayu YAMAGUCHI

Aoi YOSHIMURA

Risa AOKI

Masanao NAKAMURA

Tsunehisa MORI