Mebmers

MATSUI Toru, Ph.D., Professor

 

Since Apr. 2018

 

Master course

Sika REN

Suguru YAMAZAKI

 

Senior

Hiroko YAMAMOTO

Shunpei SUZUKI

Yudai KATO

Riko KAWANO

Ryoga KOBAYASHI

Ayaka  SAITOH

Gahing  CHEN

Tomoki HIRANO

Wakana MIYAZATO

Toshihiko YOSHIMI

Miyu KAWADA

 

Junior

Mayu YAMAGUCHI